Home

  • Herbestemming
  • Cultuurhistorie
  • Archeologie
  • Erfgoed en Duurzaamheid
  • Groen Erfgoed
  • Financieringsregelingen
    provincie Drenthe
  • Financieringsregelingen Rijk en Nationaal Restauratiefonds

Archeologie

 

Sinds de invoering van de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz) zijn gemeenten verplicht een eigen archeologiebeleid te ontwikkelen. Bij de meeste Drentse gemeenten heeft dit geresulteerd in een archeologische beleidskaart die inmiddels al dan niet is vertaald en opgenomen in bestemmingsplannen.

 

De belangrijkste wettelijke uitvoeringstaken van de gemeente (zie de brochure Archeologische kennisbronnen voor gemeenten) zijn:

-  Behoud en beheer van archeologische waarden in de gemeente;

-  Bij de vaststelling van bestemmingsplannen moet rekening worden gehouden met in de grond

    aanwezige dan wel te verwachten archeologische waarden. Hiermee worden archeologische

    waarden in een zo vroeg mogelijk stadium meegenomen in de planvorming;

-  Eisen kunnen stellen aan archeologisch onderzoek en gevallen vaststellen waarin wordt afgezien

    van archeologisch onderzoek. In de praktijk is het voor de uitvoering van deze taak voor de

    gemeente welhaast noodzakelijk om een archeologische beleidskaart te hebben;

-  Archeologisch onderzoek zal door een deskundige moeten worden uitgevoerd;

-  De gemeente zal in haar taak als bevoegd gezag de expertise in huis moeten hebben (of inhuren)

    om de verschillende archeologische rapportages behorende bij het archeologisch onderzoek te

    kunnen beoordelen;

-  De gemeente zal moeten toezien op bodemingrepen waarvoor een vergunning is verleend en op

    de naleving van eventueel daaraan gestelde voorwaarden.

 

Met ingang van 1 juli 2016 is de Erfgoedwet in werking getreden. De wet vervangt onder meer de Monumentenwet (deels met een overgangstermijn tot de invoering van de Omgevingswet) en de Wet tot behoud van cultuurbezit. De Erfgoedwet bevat bovendien diverse veranderingen, o.a. met betrekking tot archeologie (zie de brochure Professionele archeologie en de Erfgoedwet). Zo vervalt de tegemoetkoming van het rijk voor excessieve opgravingskosten. Er komt (tijdelijk) een landelijk fonds of subsidieregeling voor archeologische vondsten van (inter)nationaal belang.

De opgravingsvergunning wordt vervangen door een 'archeologie-certificaat', dat moet garanderen dat opgravingen volgens de wettelijke norm op professionele wijze worden uitgevoerd.

 

Amateurarcheologen in verenigingsverband worden in bepaalde gevallen vrijgesteld van de verplichting een certificaat te hebben. Ook voor detector-amateurs kunnen uitzonderingen op de certificatieplicht gelden (zie de brochure Vrijwilligers in de archeologie en de Erfgoedwet).

De precieze voorwaarden voor vrijstelling voor zowel amateurarcheologen als detector-amateurs worden nader uitgewerkt in een Algemene maatregel van bestuur.

Het verwijderen of verplaatsen van maritieme archeologische monumenten onder water is met ingang van de Erfgoedwet expliciet een opgraving, waarvoor een certificaat verplicht is.

 

 

Informatiekaart en beleidskaart archeologie provincie Drenthe: http://www.provincie.drenthe.nl/kernkwaliteiten/beleid/beleid-per/archeologie/

Contact

Zie de homepage