Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten: dien voor 30 november 2015 een aanvraag in!

24 september 2015 - Voor eigenaren/belanghebbenden van bijvoorbeeld kerken, industriegebouwen, scholen of boerenschuren is het mogelijk een subsidie aan te vragen voor een haalbaarheidsonderzoek naar de herbestemmingsmogelijkheden en voor het wind en waterdicht maken van het monument. Subsidie aanvragen kan tussen 1 oktober 2015 en 30 november 2015 bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het aanvraagformulier staat op www.monumenten.nl.

 

Zowel gebouwen met als zonder formele monumentenstatus komen in aanmerking. Dus ook voor een karakteristiek pand kan subsidie worden aangevraagd. De subsidie voor een haalbaarheidsonderzoek ligt tussen € 7.000,- en € 17.500,-.

Naast eigenaren van monumenten, kunnen ook belanghebbenden subsidie aanvragen. Denk daarbij aan een gemeente, een projectontwikkelaar, een corporatie, een stadsherstel, of omwonenden die zich verenigd hebben in een stichting.

 

Het Steunpunt Erfgoed Drenthe, partner van het Kenniscentrum Herbestemming Noord, heeft  ruime ervaring in het uitvoeren van haalbaarheidsstudies en kan u adviseren over het aanvragen van een subsidie.

Netwerkbijeenkomst archeologie 25 september

Steunpunt Erfgoed Drenthe organiseert op vrijdag 25 september de netwerkbijeenkomst “Kracht van vrijwilligers voor de Drentse archeologie”. Doel van deze bijeenkomst is het belang van vrijwilligers voor de Drentse archeologie te duiden en met elkaar te verkennen waar kansen liggen om vrijwilligers in te zetten bij de uitvoering van het gemeentelijke archeologiebeleid. Deelname aan deze bijeenkomst is gratis. U kunt zich tot 20 september aanmelden. Programma

 

12 duurzaamheidstips voor monumenten

Woont u in een monument of ander karakteristiek gebouw en wilt u energie besparen? In deze brochure  geeft Steunpunt Erfgoed Drenthe 12 tips om het energiegebruik te verlagen en het comfort in uw woning te verbeteren. De brochure kunt u ook aanvragen via info@erfgoeddrenthe.nl.

Zuiderkerk Emmen definitief monument

2 september 2015 - In 2013 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen de Zuiderkerk aan de Wilhelminastraat, alsmede het bijbehorende pastoriegebouw aangewezen als gemeentelijk monument.

 

De kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente hadden hiertegen bezwaar aangetekend, maar de rechtbank heeft dit in hoger beroep verworpen. Ook de Raad van State heeft inmiddels uitspraak gedaan in het beroep  tegen de aanwijzing van de Zuiderkerk te Emmen als gemeentelijk monument. Plaatsing op de gemeentelijke lijst is daarmee definitief. Een projectontwikkelaar wil wonen in het kerkgebouw mogelijk maken.

Steunpunt Erfgoed Drenthe is betrokken bij de herbestemming tot appartementen.

 

Restauratie en verduurzaming Dr.Nassaucollege Penta

2 september 2015 - Het Dr. Nassaucollege locatie Penta te Assen, is sinds januari 2015 weer in gebruik. De school is gebouwd in 1967-1968 als LTS en heeft de status van provinciaal monument. In december 2013 is begonnen met de vernieuwbouw waarbij het monument ook volledig werd verduurzaamd. Steunpunt Erfgoed Drenthe organiseerde het vooroverleg met betrekking tot de restauratie.

 

Tip: op 24 september 2015 organiseert huisvestingsadviseur Hevo een bijeenkomst ‘Renovatie: must of lust’ in het Dr. Nassaucollege Penta. Meer info

Open Monumentendag 2015

25 augustus 2015 – Zaterdag 12 en zondag 13 september aanstaande vindt de landelijke Open Monumentendag weer plaats. Dat weekend zet een keur aan monumenten de deuren weer wijd open om u te ontvangen met als thema: ‘Kunst & Ambacht’.

 

In sommige gevallen worden er speciale rondleidingen en eenmalige activiteiten georganiseerd. Dit is in Drenthe bijvoorbeeld het geval bij Landgoed Oldengaerde in Dwingeloo, waar u De geheimen van Oldengaerde kunt ontdekken (wel van te voren aanmelden). Ook kunt u dat weekend terecht bij Landgoed Hiemstrastate met Huize Dennenrode, het kerkje en molen De Eendracht te Gieterveen en bijvoorbeeld het voormalig Schultehuis te Diever. Vanuit het Drents Archief in Assen start een wandelexcursie langs Jugendstil-panden in de stad.

Meer informatie over activiteiten en openstelling van gebouwen tijdens het Open Monumentendag-weekend vindt u op www.openmonumentendag.nl.

Ter inspiratie: Cultuurkerk VanSlag

Het herbestemmen van een monument gaat vaak met onverwachte hobbels gepaard.

 

Creatief en adequaat inspelen op de situatie is dan het devies. Belangrijk daarbij is je doel voor ogen te houden. Het resultaat is dan uiteindelijk iets waar je terecht trots op kunt zijn. Ter inspiratie het verhaal van Henk Eggens: hoe een dorpskerk een cultuurpodium word!

(Bron: Monumenten.nl)

Plan herbestemming Rijksluchtvaartschool

20 juli 2015 - De voormalige Rijksluchtvaartschool in Eelde wordt het ‘zenuwcentrum voor recreatie en toerisme in Noord-Nederland’. Dit is een van de suggesties die stichting BOEI (maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel erfgoed) in haar plan voor herbestemming van het voormalige lesgebouw.

 

Als tweede mogelijkheid wordt genoemd een ‘bedrijfsverzamelgebouw voor de creatieve en innovatieve industrie’. Dit zou een plek moeten worden waarin vooral starters onderdak moeten krijgen. De hoop is dat het sinds 1991 leegstaande provinciaal monument hiermee een duurzame herbestemming kan worden gegeven.

Bron: Dagblad van het Noorden

Lancering nieuwe website herbestemmingnoord.nl

15 juli 2015 – Op maandagmiddag 14 september 2015 wordt de nieuwe website van het Kenniscentrum Herbestemming Noord (samenwerkingsverband van de drie noordelijke Steunpunten Monumentenzorg/DBF) gelanceerd.

Dit zal plaatsvinden tijdens de themamiddag 'herbestemming ten top' over watertorens en andere herbestemde hoogbouwwerken in 'De Bovenkamer van Groningen', gevestigd in een voormalige watertoren. Tijdens de middag wordt door de huidige eigenaren iets verteld over de herbestemming van de watertoren in Groningen, de radiotelescoop in Dwingeloo en een havenkraan in Harlingen.

De verantwoordelijk gedeputeerden uit de drie noordelijke provincies verzorgen de opening en de lancering van de nieuwe website.

Aanmelden kan via info@herbestemmingnoord.nl.

Denk mee op Wij maken het mooier.nl

14 juli 2015 - De Natuur en Milieufederatie Drenthe, Steunpunt Erfgoed Drenthe en Libau hebben het interactief platform Wij maken het mooier opgericht.

Sinds december 2014 hebben inwoners van Drenthe locaties op de kaart www.wijmakenhetmooier.nl gezet die in hun ogen mooier kunnen. Uit alle meldingen zijn 12 locaties geselecteerd die goede mogelijkheden bieden voor verdere uitwerking. Maar voor we verder gaan willen we eerst graag uw mening horen over deze meldingen. Heeft u aanvullende informatie? Bent u het eens met deze melding en/of heeft u zelf al ideeën over hoe deze plek mooier zou kunnen worden gemaakt? Kijk op www.wijmakenhetmooier.nl en geef uw mening! U kunt ook nog nieuwe locaties melden.

Herbestemming van karakteristieke panden loont

17 juni 2015 - De resultaten van het programma Herbestemming Karakteristiek Bezit zijn positief. Uit een tussenevaluatie blijkt dat het programma tot nu toe een bouwinvestering van 7.434.540 euro en 31 nieuwe praktijkopleidings-plaatsen heeft opgeleverd.

De provincie Drenthe heeft op dit moment 27 herbestemmingen in beeld, waarvan er 4 deels gerealiseerd, 5 in uitvoering en 3 startklaar of in procedure zijn. Op de lijst staan onder andere Havezathe Oldengaerde in Dwingeloo, de pastorie in Bovensmilde en de museumboerderij in Schoonebeek. Het aantal aanmeldingen groeit nog steeds.

Het programma Herbestemming Karakteristiek Bezit voorziet in subsidies en laagrentende leningen, maar ook in fysieke instrumenten. Het Kenniscentrum Herbestemming Noord, waarbij het Steunpunt Erfgoed Drenthe partner is, ondersteunt eigenaren met hulp en voorlichting in het vaak ingewikkelde proces van leegstand naar herbestemming. Met experimenten als “Bedrijvige Dorpen” en haalbaarheids-onderzoeken wordt geprobeerd om leegstand sneller op te lossen en herbestemming te stimuleren. Meer informatie over financieringsregelingen en herbestemming.

Foto: Pastorie in Bovensmilde. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Monumentale stad in trek

27 mei 2015 – Steden met veel monumenten zijn gewild om in te wonen. Dat is de conclusie van de nieuwe Atlas voor gemeenten. Dit jaar is het thema van de Atlas “erfgoed”.

 

Vooral wonen in ‘oude steden’ is de laatste jaren steeds populairder aan het worden. Volgens de onderzoekers doen deze steden het over de hele linie beter. De bevolking is er jonger en hoger opgeleid, waardoor zulke steden ook interessanter zijn voor bedrijven om zich te vestigen. Hiermee is authenticiteit een belangrijke economische factor geworden. Monumenten bevorderen dus de aantrekkingskracht van gemeenten!

Maar ook voor de in die zin minder ruim bedeelde gemeenten vormt dit een mooie uitdaging. Het loont zeker om als lokale overheid actief bezig te zijn met de ruimtelijke kwaliteit van de stad. Bron: www.nos.nl / Volkskrant

Koloniën van  Weldadigheid op weg naar Werelderfgoed

22 mei 2015 - De koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid zijn door minister Bussemaker en staatssecretaris Dijksma genomineerd voor de Werelderfgoedlijst UNESCO.

 

Een prachtige mijlpaal op weg naar de nagestreefde definitieve werelderfgoedstatus  per 2018, 200 jaar nadat Generaal van den Bosch de kolonie Frederiksoord stichtte.

Van den Bosch richtte de Maatschappij op in 1818  en vanaf dat jaar arriveerden de paupers in Frederiksoord en later Wilhelminaoord en Willemsoord.

Vanaf 1823 bouwde Van den Bosch in Veenhuizen strafkoloniën voor de bedelaars en wezen en bracht de ‘ontspoorden’ onder in de vrije koloniën. Strafkolonie Ommerschans kwam erbij en in België de vrije kolonie Wortel en strafkolonie Merksplas.

Voor meer informatie en het eindrapport werelderfgoednominaties: www.cultureelerfgoed.nl/nieuws

Archeologen vinden ‘slagerij uit de ijstijd’ bij Assen

Op een akker in Noord-Drenthe, vlak bij Assen, is een slagerij uit de laatste ijstijd ontdekt.

 

Waar tegenwoordig de boer met zijn trekker rondrijdt om het land te ploegen, kwamen in het Weichselien (zo’n 50 duizend jaar geleden) regelmatig neanderthalers langs om hun jachtbuit te villen en in stukken te snijden. Dat is althans het vermoeden van een team Nederlandse archeologen en aardwetenschappers. Gedurende een achtjarige onderzoekscampagne vonden zij meer dan 450 stenen oerwerktuigen in de akker, waaronder tientallen vuistbijlen. Een publicatie over de vermoedelijke slachtplaats verschijnt binnenkort in het vakblad Quaternary International.

Bron: Erfgoedstem

Landelijk Register Monumentale Bomen geopend

6 juni 2015 - Op 5 juni 2015 is de website van het Landelijk Register van Monumentale Bomen geopend! In het register staan op dit moment zo'n 15.000 bomen, lanen en boomgroepen.

 

Op de website is te zien waar de monumentale bomen staan. De basisgegevens van de boom zijn te vinden en vaak zijn (historische) foto's van de boom aan te klikken. Iedereen is zo in staat om monumentale bomen zelf te bekijken. Tevens kan men de Bomenstichting met een e-mail  laten weten hoe het met de boom is gesteld. Voor meer informatie: ga naar de website  www.monumentalebomen.nl.

Molens in Noordenveld naar Het Drentse Landschap

27 mei 2015 - De gemeente Noordenveld wil de gemeentelijke molens in Peize en Roderwolde overdragen aan stichting Het Drentse Landschap. Ook molen ‘De Hoop’ in Norg, tijdelijk in eigendom bij de Molenstichting Drenthe, maakt onderdeel uit van het plan.

 

Vanwege de hoge beheerskosten van de molens was de gemeente op zoek naar een organisatie die beter is toegerust voor het exploiteren en onderhouden van dergelijke onrendabele gebouwen.

Onder leiding van het Steunpunt Erfgoed Drenthe en in samenwerking met een aantal andere gemeenten is die organisatie gevonden in stichting Het Drentse Landschap (HDL). Als grootste Drentse erfgoedbeheerder heeft HDL de ambitie zich verder als trustorganisatie te ontwikkelen.

De gemeenteraad van Noordenveld buigt zich in juni, tijdens de behandeling van de voorjaarsnota, over het voorstel. Na de besluitvorming worden de plannen verder uitgewerkt en kan later dit jaar de daadwerkelijke overdracht plaatsvinden.

Bron: www.roderjournaal.nl / foto © Steunpunt Erfgoed Drenthe

 

 

 

 

Contact

Zie de homepage