Home

  • Herbestemming
  • Cultuurhistorie
  • Archeologie
  • Erfgoed en Duurzaamheid
  • Groen Erfgoed
  • Financieringsregelingen
    provincie Drenthe
  • Financieringsregelingen Rijk en Nationaal Restauratiefonds

Cultuurhistorie en Ruimtelijke Ordening

 

Cultuurhistorie is een term die gebruikt wordt voor de combinatie van drie ruimtelijke wetenschappen: historische (steden)bouwkunde, archeologie en historische geografie. Het betreft materiele overblijfselen uit het verleden die een rol spelen in de huidige ruimtelijke ordening.

Er is veel waardering voor gebouwen en landschappen die de generaties vóór ons hebben gemaakt. Ze zijn mede bepalend voor de identiteit van een dorp, stad of streek.

 

In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is vastgelegd dat de ruimtelijke ordening een samenhangende afweging van belangen behelst. Tot die belangen wordt ook het cultureel erfgoed gerekend. In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is daarom de verplichting opgenomen om in de ruimtelijke ordening "rekening te houden met aanwezige cultuurhistorische waarden en in de grond aanwezige of te verwachten monumenten".

Om aan deze verplichting te voldoen is cultuurhistorisch onderzoek noodzakelijk. Onder andere archeologie, historische geografie en historische (steden)bouwkunde zijn wetenschappelijke disciplines die van belang zijn bij cultuurhistorisch onderzoek. Maar hoe breng je op een goede manier in kaart wat het cultuurhistorisch erfgoed in een plangebied behelst? En welke waarde moet eraan gehecht worden? De brochure Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening geeft praktische aanbevelingen  voor opdrachtgevers van cultuurhistorisch onderzoek, zoals gemeenten, provincie en waterschappen.

 

Een cultuurhistorsche waardenkaart kan voor gemeenten een belangrijk instrument zijn om cultuurhistorie te gebruiken als inspiratiebron en ankerpunt voor ruimtelijke-, gebiedsgerichte-, economische- en toeristische ontwikkelingen.

In 2016 hebben vrijwel alle Drentse gemeenten een eigen Cultuurhistorische Waardenkaart.

Contact

Zie de homepage