Home

  • Brim
  • Erfgoedwet

Erfgoedwet

 

Op 1 juli 2016 is de Erfgoedwet in werking getreden voor musea, monumenten en de archeologie. De Erfgoedwet maakt de regels voor de omgang met erfgoed eenduidig, zodat helder is wie waarvoor verantwoordelijk is en hoe het toezicht daarop is geregeld (brochure RCE: Q&A's over de Erfgoedwet voor gemeente en provincie).

Een belangrijke aanleiding om een integrale wet op te stellen voor beheer en behoud van monumenten, museale voorwerpen en archeologische overblijfselen, is de huidige versnippering in verschillende wetten en regelingen.

De Monumentenwet 1988 is hiermee overgegaan in de Erfgoedwet (brochure RCE: Rijksmonumenten en de Erfgoedwet). Voor de bepalingen en vergunningen uit de Monumentenwet die overgaan naaar de Omgevingswet blijft de huidige situatie in de Monumentenwet van kracht tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Dat zal waarschijnlijk in 2019 zijn. Het gaat bijvoorbeeld om de vergunningverlening van een archeologisch rijksmonument, het verbod tot beschadigen of vernielen van een rijjksmonument en de aanwijzing van beschermde stads- en dorpsgezichten. Voor deze onderdelen is een overgangsregeling in de Erfgoedwet opgenomen voor de periode 2016-2019. Erfgoedwet en Omgevingswet vullen elkaar aan en maken samen een integrale bescherming van cultureel erfgoed mogelijk. Zo wordt het roerend cultureel erfgoed en de aanwijzing van rijksmonumenten in de Erfgoedwet geregeld en de aanwijzing van stads- en dorpsgezichten en cultuurlandschappen en de omgang met het cultureel erfgoed in de fysieke leefomgeving in de Omgevingswet.

 

Belangrijke wijzigingen met het in werking treden van de Erfgoedwet:

  • De verplichting van eigenaren van rijksmonumenten om hun gebouw in stand te houden (onderhoudsplicht). Zie de brochure van de RCE Instandhoudingsplicht rijksmonumenten; een handreiking voor gemeenten.
  • Onafhankelijke instellingen gaan opgravende bedrijven en gemeentelijke archeologische diensten certificeren. Zo kan de kwaliteit van de opgravingen beter worden getoetst;
  • Heldere procedure voor het schenken en verkopen van waardevolle kunst en andere collectiestukken die aan de overheid zijn toevertrouwd (inschakelen van een onafhankelijke deskundigencommissie en publicatie voornemen schenken/verkopen, zodat het publiek hierop kan reageren.

 

Voor meer informatie: www.cultureelerfgoed.nl

 

Contact

Zie de homepage