Voor advies, kennis en netwerk bij wettelijke taken op het gebied van erfgoed, monumenten, cultuurlandschap en archeologie.

Herbestemmen? Subsidie aanvragen kan tot 30 november

Herbestemming van een monument of een gebouw met culturele waarde voorkomt leegstand en verval. Wie herbestemmingsplannen heeft voor zo’n monument, kan dan ook een beroep doen op de subsidieregeling herbestemming monumenten. Dit jaar kan dat nog tot 30 november. Hoe je dat precies doet, vind je op deze pagina van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

 

Uitgebrachte adviezen over rijksmonumenten

De adviezen van de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed (RCE) over gebouwde en groene rijksmonumenten zijn voortaan ook online toegankelijk. De adviezen worden gepubliceerd op overheid.nl en zijn te vinden via de website van de RCE.

Met deze stap krijgen alle betrokkenen in het erfgoedveld inzicht in de manier waarop de RCE de algemene uitgangspunten voor de omgang met monumenten toepast in zijn adviezen. Het publiceren sluit aan op de ambitie van de Rijksoverheid om zo veel mogelijk overheidsinformatie eenvoudig toegankelijk te maken. De wens van de RCE is dat de adviezen steeds vaker een rol gaan spelen in de gesprekken over erfgoed.

 

Aanhoudend droog

De aanhoudende droogte heeft een structureel te laag grondwaterpeil tot gevolg. En dat kan weer grote consequenties hebben voor (rijks)monumenten. Bij de aanpak van droogte is het behouden van cultuurhistorische waarden dan ook raadzaam. Maar hoe doe je dat? Lees het inventariserend onderzoek naar de gevolgen van droogte op groene rijksmonumenten.

Download het onderzoek

Jonge heideontginningen en ruilverkavelingen

Het beeldbepalende groen van Drenthe is jonger dan we denken. De vele bomenrijen, bossen en houtwallen in het Drentse landschap zijn vaak nog maar 60 jaar oud. Een landschap dat inspiratie biedt voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen! Meedoen met het project? Aan het einde van de rit heb je vanuit de jonge landschappen van Drenthe input en informatie om te werken aan zaken zoals energielandschappen, omgevingsvisies, waterberging en de vele andere uitdagingen die allemaal hun weerslag op het landschap gaan hebben. Mail rodina@erfgoeddrenthe.nl voor meer informatie

Agenda

Data om niet te vergeten

  • Aanvragen van de subsidieregeling herbestemming monumenten kan t/m 30 november 2020

Vraag subsidie aan
  • Uiterste datum voor het indienen van een decentralisatie-uitkering kerkenvisies: 15 februari 2021

Heb je advies nodig?

  • Op aanvraag

  • Advies of steun nodig bij jouw erfgoedproject? Kom (online) langs op het spreekuur! Bel
    06 167 48 626 voor een afspraak.

Nieuwsbrief

Inspiratie in de mailbox ontvangen? Voorbeelden van anderen volgen? Neem dan een abonnement op de digitale nieuwsbrief. U krijgt dan één keer per kwartaal alle nieuwtjes in uw mailbox.

Abonneer

Praktijk op de kaart

Steunpunt Erfgoed Drenthe heeft al op diverse locaties bij mogen dragen aan de verankering van erfgoed in hedendaagse opgaven. Neem een kijkje op de kaart en klik de projecten aan voor meer informatie.

Actuele thema’s

  • Werkgroep gebiedsgenese

In de omgevingswet komt alles samen. De integrale aanpak van de omgevingswet maakt plannen, ontwikkelingen en bestemmingen namelijk all inclusive. Daarmee is straks ruimtelijke ontwikkeling eenvoudiger en kwalitatief sterker.

Bodem, ondergrond, water, natuur en erfgoed zijn – gelukkig – ook  onderdeel  van omgevingsvisies en plannen. Thema’s die een grote rol spelen bij ruimtelijke ontwikkelingen gericht op klimaatadaptatie, energietransitie en duurzaamheid. Een verdieping die is besloten en beklonken in de Erfgoeddeal. Inzet van alle betrokken partijen – overheden en maatschappelijke organisatie – is hiervoor nodig. Steunpunt Erfgoed Drenthe is op verzoek van het RUD betrokken en ondersteunt het proces voor Drenthe.

  • Handreiking Joodse begraafplaatsen

De Joodse begraafplaatsen in Drenthe zijn belangrijk Joods én Drents cultureel erfgoed. Er worden in Nederland op diverse plaatsen Joodse begraafplaatsen opgeknapt. Ze vragen een hele specifieke aanpak en vergen een voor de Joodse gemeenschap passende behandeling.

Door een integrale en op cultuurhistorie gebaseerde aanpak wordt de kennis over de eigenheid van de begraafplaatsen vergroot. Dit zijn ingrediënten voor passend beheer, onderhoud en herstel.

  • Noordergraf – de waarde van begraafplaatsen en kerkhoven

Steunpunt Erfgoed Drenthe maakt deel uit van het consortium Noordergraf, een samenwerkingsproject rond begraafplaatsen in Noord-Nederland.
Foto van , Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, objectnummer

Oude begraafplaatsen en kerkhoven zijn bij uitstek een plek van erfgoed. Zowel ruimtelijk en cultureel, als emotioneel en immaterieel. Neem bijvoorbeeld de rust, de ontroering van teksten en de herinnering aan dierbaren.

Maar wat is die erfgoedwaarde van begraafplaatsen precies? Welke graven zijn zo waardevol, dat we ze vanuit de erfgoedgedachte willen bewaren, ook als de nabestaanden niet opnieuw grafrechten willen betalen, of wellicht zelf zijn overleden? Op veel begraafplaatsen wordt hiervoor dankbaar gebruik gemaakt van vrijwilligers. Het project Noordergraf zet zich in om meer vrijwilligers te werven, en om hun kennis en vaardigheden actueel te houden. Er wordt stilgestaan bij de keuzes die gemaakt kunnen worden, zoals de intensiteit van restauraties, het vervangen van materiaal of het verwijderen van planten en mossen.

In Drenthe wordt de cursus in alle gemeenten aangeboden. In dit project wordt samengewerkt met de Rijksuniversiteit Groningen en de Steunpunten Cultureel Erfgoed van Groningen, Friesland en Drenthe.

Erfgoedkansen

Steunpunt Erfgoed Drenthe is steun en toeverlaat voor gemeenten die erfgoedkansen willen verzilveren. Dat doen we vanuit drie invalshoeken.

Archeologie

Onze bodem is een bron van kennis over ons verleden. Gemeenten zijn verplicht om zorg te dragen voor het documenteren of behouden van archeologische sporen en vondsten. Steunpunt Erfgoed Drenthe helpt gemeenten bij deze taak. Dat kan door het delen van informatie, van kennis en door het netwerk beschikbaar te stellen.

Cultuurhistorie en landschap

Elke stedenbouwkundige aanpassing voegt een nieuwe laag toe aan de cultuurhistorie van ons landschap. Het is daarom aan te bevelen om kennis van de geschiedenis van die plek te hebben. Steunpunt Erfgoed Drenthe ondersteunt bij het in kaart brengen van de historische geografie, om zo vanuit een logisch startpunt met ruimtelijke opgaven aan de slag te kunnen.

Gebouwde monumenten

Karakteristieke bouwwerken, beeldbepalende stad- of dorpsgezichten en unieke ontwerpen. Hoe betrek je alle disciplines binnen de gemeentelijke organisatie? Hoe pak je als gemeente je rol bij het behoud en de ontwikkeling van monumenten? Steunpunt Erfgoed Drenthe kent alle juiste partners op dit vlak.

© Steunpunt Erfgoed Drenthe 2019