Home2021-06-28T18:08:43+02:00

Voor advies, kennis en netwerk bij wettelijke taken op het gebied van erfgoed, monumenten, cultuurlandschap en archeologie.

In memoriam Rodina Fournell

Afgelopen 2 juni is Rodina Fournell overleden. Sinds 2017 was zij hét gezicht van Steunpunt Erfgoed Drenthe en wist zij vele partijen op het gebied van erfgoed met haar diepgewortelde kennis, haar scherpe humor en haar charmante voorkomen te verbinden.

Succesvolle projecten zijn er talloos, groot en klein, en het is ondoenlijk om ze allemaal te noemen. Ze ondersteunde al deze projecten met evenveel passie en gedrevenheid.

Tijdens de laatste maanden heeft ze Mauro Smit gevraagd om de werkzaamheden voor het steunpunt over te nemen. Het deed haar goed om te zien dat het werk waar ze zoveel liefde voor had, in goede handen was.

Rodina laat haar man Bram en haar kinderen Loreley, Mathilde, Luit, Roemer en Hebe achter. We wensen hen allen veel sterkte met dit ongekende gemis. Rodina is 43 jaar geworden.

Monitor monumenten en archeologie openbaar

Voor het eerst publiceert de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed alle antwoorden van de Nederlandse gemeenten op de monitor monumenten en archeologie op haar website. Vanaf nu kan iedere geïnteresseerde de gegevens raadplegen via de databank. In 2020 hebben alle 355 gemeenten de monitor van de Inspectie ingevuld over de zorg voor monumenten en archeologie. De vragen gaan over beleid, uitvoering, toezicht en handhaving. Alle actuele gegevens staan in een databank die voor een ieder toegankelijk is. In die databank is het mogelijk om de weergaven aan te passen naar eigen wens.

Ga naar de Monitor Monumenten en Archeologie gemeenten

Voortgang Omgevingswet april 2021

Minister Ollongren praat de komende tijd met partners om scherp te krijgen hoe een zorgvuldige en verantwoorde inwerkingtreding van de Omgevingswet mogelijk gemaakt kan worden. Daarbij worden ook andere planningsopties overwogen. “Daarbij denk ik nu aan opties als inwerkingtreding op 1 april 2022 en 1 juli 2022”. Dit schreef ze eind april in een kamerbrief.

Lees hier het bericht van minister Ollongren

Agenda

Data om niet te vergeten

  • Project indienen bij de Erfgoed Deal? De deadline is 15 september 2021

Heb je advies nodig?

  • Op aanvraag

  • Advies of steun nodig bij jouw erfgoedproject? Kom (online) langs op het spreekuur! Mail ons voor een afspraak.

Subsidie aanvragen

Praktijk op de kaart

Steunpunt Erfgoed Drenthe heeft al op diverse locaties bij mogen dragen aan de verankering van erfgoed in hedendaagse opgaven. Neem een kijkje op de kaart en klik de projecten aan voor meer informatie.

Uitgelicht nieuwsbericht

Actuele thema’s

  • Kerkenvisies

Onze kerken en kloosters: we moeten ze koesteren. De prachtige gebouwen met eeuwenoude tradities, beeldbepalend voor een dorp of stad, of juist landelijk gelegen met vaak adembenemende tuinen.

Maar het aantal kerkbezoeken loopt terug, door andere vormen van het belijden van een geloofs- of levensovertuiging. Voor eigenaren wordt het daarom steeds moeilijker om de gebouwen te blijven bekostigen en onderhouden. Sluiting, herbestemming en soms zelfs sloop liggen op de loer.

Minister Van Engelshoven heeft voor drie jaar 3 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het opstellen van integrale kerkenvisies voor het behoud van ons religieus erfgoed. Ook in Drenthe zoeken we naar nieuwe, liefdevolle bestemmingen voor kerkgebouwen en kloosters die zonder aandacht verloren dreigen te gaan. Steunpunt Erfgoed Drenthe ondersteunt daarbij gemeenten, kerkeigenaren en andere partijen die hiermee aan de slag gaan met informatie, deskundigheid en een groot, landelijk netwerk.

  • Werkgroep gebiedsgenese

In de omgevingswet komt alles samen. De integrale aanpak van de omgevingswet maakt plannen, ontwikkelingen en bestemmingen namelijk all inclusive. Daarmee is straks ruimtelijke ontwikkeling eenvoudiger en kwalitatief sterker.

Bodem, ondergrond, water, natuur en erfgoed zijn – gelukkig – ook  onderdeel  van omgevingsvisies en plannen. Thema’s die een grote rol spelen bij ruimtelijke ontwikkelingen gericht op klimaatadaptatie, energietransitie en duurzaamheid. Een verdieping die is besloten en beklonken in de Erfgoeddeal. Inzet van alle betrokken partijen – overheden en maatschappelijke organisatie – is hiervoor nodig. Steunpunt Erfgoed Drenthe is op verzoek van het RUD betrokken en ondersteunt het proces voor Drenthe.

Jonge heideontginningen en ruilverkavelingen

Het beeldbepalende groen van Drenthe is jonger dan we denken. De vele bomenrijen, bossen en houtwallen in het Drentse landschap zijn vaak nog maar 60 jaar oud. Een landschap dat inspiratie biedt voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen! Meedoen met het project? Aan het einde van de rit heb je vanuit de jonge landschappen van Drenthe input en informatie om te werken aan zaken zoals energielandschappen, omgevingsvisies, waterberging en de vele andere uitdagingen die allemaal hun weerslag op het landschap gaan hebben. Mail rodina@erfgoeddrenthe.nl voor meer informatie

  • Noordergraf – de waarde van begraafplaatsen en kerkhoven

Steunpunt Erfgoed Drenthe maakt deel uit van het consortium Noordergraf, een samenwerkingsproject rond begraafplaatsen in Noord-Nederland.
Foto van , Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, objectnummer

Oude begraafplaatsen en kerkhoven zijn bij uitstek een plek van erfgoed. Zowel ruimtelijk en cultureel, als emotioneel en immaterieel. Neem bijvoorbeeld de rust, de ontroering van teksten en de herinnering aan dierbaren.

Maar wat is die erfgoedwaarde van begraafplaatsen precies? Welke graven zijn zo waardevol, dat we ze vanuit de erfgoedgedachte willen bewaren, ook als de nabestaanden niet opnieuw grafrechten willen betalen, of wellicht zelf zijn overleden? Op veel begraafplaatsen wordt hiervoor dankbaar gebruik gemaakt van vrijwilligers. Het project Noordergraf zet zich in om meer vrijwilligers te werven, en om hun kennis en vaardigheden actueel te houden. Er wordt stilgestaan bij de keuzes die gemaakt kunnen worden, zoals de intensiteit van restauraties, het vervangen van materiaal of het verwijderen van planten en mossen.

In Drenthe wordt de cursus in alle gemeenten aangeboden. In dit project wordt samengewerkt met de Rijksuniversiteit Groningen en de Steunpunten Cultureel Erfgoed van Groningen, Friesland en Drenthe.

Erfgoedkansen

Steunpunt Erfgoed Drenthe is steun en toeverlaat voor gemeenten die erfgoedkansen willen verzilveren. Dat doen we vanuit drie invalshoeken.

Archeologie

Onze bodem is een bron van kennis over ons verleden. Gemeenten zijn verplicht om zorg te dragen voor het documenteren of behouden van archeologische sporen en vondsten. Steunpunt Erfgoed Drenthe helpt gemeenten bij deze taak. Dat kan door het delen van informatie, van kennis en door het netwerk beschikbaar te stellen.

Cultuurhistorie en landschap

Elke stedenbouwkundige aanpassing voegt een nieuwe laag toe aan de cultuurhistorie van ons landschap. Het is daarom aan te bevelen om kennis van de geschiedenis van die plek te hebben. Steunpunt Erfgoed Drenthe ondersteunt bij het in kaart brengen van de historische geografie, om zo vanuit een logisch startpunt met ruimtelijke opgaven aan de slag te kunnen.

Gebouwde monumenten

Karakteristieke bouwwerken, beeldbepalende stad- of dorpsgezichten en unieke ontwerpen. Hoe betrek je alle disciplines binnen de gemeentelijke organisatie? Hoe pak je als gemeente je rol bij het behoud en de ontwikkeling van monumenten? Steunpunt Erfgoed Drenthe kent alle juiste partners op dit vlak.

© Steunpunt Erfgoed Drenthe 2019