Erfgoed draagt bij aan de kwaliteit van onze leefomgeving. Het legt niet alleen de relatie tussen wat was, wat is, en wat komt, maar werkt ook verbindend. Monumenten, cultuurlandschap en archeologie vormen samen ons cultureel erfgoed. Gemeenten hebben de taak voor dit erfgoed te zorgen.

Elke provincie in Nederland heeft een eigen Steunpunt. Het Steunpunt Erfgoed Drenthe ondersteunt de Drentse gemeenten bij behoud en de duurzame ontwikkeling van het cultureel erfgoed. Het gaat hierbij om gebouwde, groene en archeologische monumenten, cultuurlandschappen, cultuurhistorische en ruimtelijke (her)ontwikkelingen en de positie van erfgoed in de Omgevingswet. Het Steunpunt fungeert voor gemeenten als helpdesk, afstemmingsplatform en kennisbevorderaar.

Archeologie

Onze bodem is een bron van kennis over ons verleden. Gemeenten zijn verplicht om zorg te dragen voor het documenteren of behouden van archeologische sporen en vondsten.

Steunpunt Erfgoed Drenthe helpt gemeenten bij deze taak. Dat kan door het delen van informatie, van kennis en door het netwerk beschikbaar te stellen.

Cultuurhistorie en landschap

Elke stedebouwkundige aanpassing voegt een nieuwe laag toe aan de cultuurhistorie van ons landschap. Het is daarom belangrijk om kennis van de geschiedenis van die plek te hebben. Steunpunt Erfgoed Drenthe ondersteunt gemeenten bij het in kaart brengen van de historische geografie, om zo vanuit een logisch startpunt met ruimtelijke opgaven aan de slag te kunnen.

Gebouwde monumenten

Rijksmonumenten, provinciale monumenten, gemeentelijke monumenten, karakteristieke bezit, beeldbepalende stad- of dorpsgezichten… wat betekenen ze bij een ruimtelijke opgave? Hoe pak je als gemeente je rol bij het behouden en de ontwikkelen van monumenten? Steunpunt Erfgoed Drenthe kent alle juiste partners op dit vlak!

Het Steunpunt Erfgoed Drenthe, voor onafhankelijk advies!

Positie

Het Steunpunt Erfgoed Drenthe ondersteunt gemeenten in de provincie Drenthe op het gebied van hun wettelijke taken ten aanzien van (ruimtelijk) erfgoed. Het steunpunt geeft advies & informatie en biedt de Drentse gemeenten een structuur voor het bevorderen en uitwisselen van kennis op het gebied van cultureel erfgoed.

Belangrijk uitgangspunt hierbij is de onafhankelijk positie van het Steunpunt Erfgoed Drenthe. Het steunpunt is in Drenthe geen onderdeel van een andere (commerciële of provinciale) organisatie en kan vragen van gemeenten daarom van een onafhankelijk en objectief antwoord voorzien.

Het netwerk werkt veel samen met de landelijke partners en partijen op het gebied van cultureel erfgoed. Denk daarbij aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Ministerie van OCW, de Provincies (IPO) of het Nationaal Restauratiefonds. Naast kennis- en informatiedeling met deze partijen ontwikkelen we ook gezamenlijke producten of provinciale bijeenkomsten.

Netwerk

Het Steunpunt Erfgoed Drenthe maakt deel uit van het landelijk dekkende netwerk van Steunpunten voor het Cultureel Erfgoed. Elke provincie heeft een eigen steunpunt. Onderling wisselen de steunpunten informatie, kennis en ervaring uit in het netwerk: Netwerk Steunpunten Cultureel Erfgoed.

Dit netwerk is op landelijk niveau betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van beleid en wetgeving op het gebied van cultureel erfgoed. De steunpunten hebben vaak dus al in een vroeg stadium de beschikking over informatie. Hierdoor kunnen zij de gemeenten op tijd voorbereiden op de taken die op hen afkomen. NSCE denkt ook mee bij de ontwikkeling van landelijk beleid en wet- en regelgeving op het gebied van cultureel erfgoed. De steunpunten vormen daarbij een belangrijke schakel in de implementatie van de gedecentraliseerde taken op gemeentelijk niveau. De gemeenten, maar ook de provincies worden hierbij door de steunpunten voorbereid en ondersteund.

Drentse gemeenten

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1

Noordenveld

2

Tynaarlo

3

Assen

4

Aa en Hunze

5

Borger Odoorn

6

Midden-Drenthe

7

Westerveld

8

Meppel

9

De Wolden

10

Hoogeveen

11

Coevorden

12

Emmen

Maatregelenboek: verduurzaming in werelderfgoed

De provincie Drenthe heeft in 2023-2024 het project ‘Veenhuizen, Werelderfgoed in transitie’ uitgevoerd. In dit project is onderzocht hoe UNESCO Werelderfgoed kolonie Veenhuizen kan verduurzamen. Het Maatregelenboek is bedoeld om woningeigenaren in Kolonie Veenhuizen te helpen bij het energiezuiniger maken van hun woningen. Veenhuizen is speciaal omdat het dorp beschikt over rijksmonumenten, provinciale monumenten, een rijks beschermd dorpsgezicht en de UNESCO Werelderfgoed status.

In opdracht van de Provincie Drenthe heeft adviesbureau Dijkoraad een maatregelenboek boek gemaakt als inspiratiedocument voor bewoners en woningeigenaren. Het boek geeft suggesties voor energiebesparende maatregelen, waarbij speciale aandacht wordt besteed aan het karakter en de samenhang van architectuur, landschap, de manier waarop de woningen zijn gebouwd en hoe ze eruitzien.

Aan bod komen een twintigtal veelvoorkomende woningtypes met ideeën voor passende energiebesparende maatregelen. Het behoud van het bijzondere cultuurhistorische karakter van Veenhuizen staat hierbij centraal.

Over het Steunpunt Erfgoed Drenthe

Het Steunpunt Erfgoed Drenthe wordt gefinancierd door:

Het Steunpunt Erfgoed Drenthe is een kleine onafhankelijke organisatie. Mauro Smit is coordinator van het Steunpunt en vormt het vaste aanspreekpunt. Als erfgoedspecialist heeft hij niet alleen brede ervaring met gemeentelijke erfgoedaangelegenheden, ook kan hij inhoudelijke adviezen geven over verduurzaming van monumenten. Samen met het Steunpunt Monumentenzorg Fryslân vormt hij het Kenniscentrum Herbestemming Noord en neemt hij de organisatie van de vaste overlegstructuren (Koepeloverleg, Archeologendag, etc.) op zich. Kennis die binnen de organisatie van het Steunpunt niet beschikbaar is kan extern ingehuurd worden.

Mauro Smit
Coordinator Steunpunt Erfgoed Drenthe

Neem contact op met het Steunpunt!

0 + 1 = ?